Tarieven en vergoeding

Psychotherapie, in het kader van de GB-GGZ en de SGGZ, wordt vergoed vanuit het basispakket van de ziektekostenverzekering. Er worden geen zittingen of gesprekken afgerekend, maar een hele behandeling.

Wij hebben met (bijna) alle zorgverzekeraars een overeenkomst afgesloten, waardoor we rechtstreeks aan uw zorgverzekeraar kunnen declareren. Kijk hier voor een overzicht.

Volledigheidshalve wijzen wij u op het verplichte eigen risico, dat geldt voor alle geneeskundige zorg en in 2020 en 2021 €385 per jaar bedraagt. Voor in 2020 en 2021 startende behandelingen geldt verder geen extra eigen bijdrage.

Om voor vergoeding van de gesprekken in aanmerking te komen, is een schriftelijke verwijzing van uw huisarts noodzakelijk.

GB-GGZ (Generalistische Basis GGZ)

Afhankelijk van de ernst van uw problematiek, het risico, de complexiteit en het beloop van de klachten, komt u, in het kader van de GB-GGZ, in aanmerking voor een productgroep. Er worden drie productgroepen onderscheiden: Behandeling Kort, Behandeling Middel of een Behandeling Intensief.

SGGZ (Gespecialiseerde GGZ)

Zijn de problemen complexer en langdurend dan komt u in aanmerking voor de gespecialiseerde GGZ (SGGZ) waar langer durende behandelingen mogelijk zijn. Declaratie vindt plaats in de vorm van een zogenaamde Diagnose Behandel Combinatie (DBC).

Een DBC wordt als volgt opgebouwd: wanneer u zich aanmeldt bij een zorgaanbieder wordt eerst onderzoek gedaan, er wordt een diagnose gesteld en een behandelingsvoorstel gedaan. Als u het daar met de zorgaanbieder over eens bent, wordt de behandeling gestart en na kortere of langere tijd afgerond. De behandelaar noteert uw diagnose en alle activiteiten die er in het kader van onderzoek en behandeling verricht worden in een DBC. Dat kunnen gesprekken zijn, een test, maar ook correspondentie met bv. de huisarts. Als de behandeling afgerond wordt, sluit de zorgaanbieder de DBC af en wordt duidelijk hoeveel de behandeling gekost heeft. Een DBC kan maximaal 365 dagen duren. Daarna kan zo nodig een vervolg DBC worden geopend.

Privacy

De gegevens van de productgroepen en van de DBC worden volgens de geldende privacy richtlijnen naar het DBC Informatie Systeem (DIS) gestuurd voor beleidsdoeleinden (hiertoe zijn wij wettelijk verplicht).

Als de behandeling is afgerond declareert de therapeut bij de zorgverzekeraar. Op de declaratie staat de hoofddiagnose vermeld zoals bijvoorbeeld stemmingsstoornis, angststoornis e.d.

Onverzekerde zorg

De onverzekerde zorg prestatie (OZP) betreft zorg die niet (meer) uit het basispakket wordt gefinancierd. Hiervoor geldt dat u deze behandeling zelf moet betalen. Het kan hierbij bijv. gaan om behandeling van stoornissen zoals aanpassingsstoornissen, relationele problemen, werkproblemen, burn-out klachten, GGZ voor kinderen tot 18 jaar (hiervoor kunt u terecht bij uw gemeente), intelligentieonderzoek, dyslexiebehandeling, schoolpsychologische zorg, begeleiding van niet-geneeskundige aard en orthopedagogische zorg.

Voor deze zorg geldt het zgn. OZP-tarief. Het maximum OZP-tarief wordt jaarlijks vastgesteld door de NZA en is voor 2020 € 110,27 per sessie.

No show

Afspraken die door de cliënt niet worden nagekomen of minder dan 24 uur van tevoren zijn afgezegd, worden niet door de zorgverzekeraar vergoed. Uw therapeut zal u in dat geval een rekening van €50 sturen. Een afspraak afzeggen kan telefonisch en/of via het inspreken van ons antwoordapparaat.

Behandeltarieven

A. Tarieven
– Voor verzekeraars waarmee we geen contract(en) hebben afgesloten hanteren we 100% van de door de NZa vastgestelde maximumtarieven voor de GB-GGZ. Dit zijn de tarieven voor de GB-GGZ in 2019. En hier staan de tarieven voor 2020, en hier voor 2021.
– Voor verzekeraars waarmee we geen contract(en) hebben afgesloten hanteren we 100% van de door de NZa vastgestelde maximumtarieven voor de SGGZ. Dit zijn de tarieven voor de SGGZ in 2019. En hier staan de tarieven voor 2020, en hier voor 2021.

B. Tarief Overig (zorg)product
Het maximum OZP-tarief voor de prestatie ‘ozp niet-basispakketzorg consult, vastgesteld door de NZa, is voor 2020: € 110,27 per sessie. Voor 2021 is dat € 114,41. Het tarief in onze praktijk is 100% van dit maximumtarief.

C. Tarief zelfbetalers
– Het tarief in mijn praktijk voor zelfbetalers is 100% van de door de NZa vastgestelde maximumtarieven voor de GB-GGZ. Voor de tarieven in de GB-GGZ zie A.
– Het tarief in mijn praktijk voor zelfbetalers is 100% van de door de NZa vastgestelde maximumtarieven voor de SGGZ. Voor de tarieven in de SGGZ zie A.

D. Voorwaarden en tarief no-show:
Het tarief voor no-show is: € 50,- per gemiste afspraak.

Betalingsvoorwaarden

Onderstaande betalingsvoorwaarden zijn enkel van toepassing bij no show en onverzekerde zorg:

Artikel 1
Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle behandelingsovereenkomsten tussen de gz-psycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog (hierna te noemen: behandelaar) en de patiënt.

Artikel 2
Afspraken moeten uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de behandeling geannuleerd worden. Bij niet annuleren en bij annuleringen binnen 24 uur voor de afspraak is de behandelaar gerechtigd de gereserveerde tijd als no show tijd in rekening te brengen.

Artikel 3
De door de behandelaar aan de patiënt gedeclareerde kosten voor de behandeling dienen door de patiënt binnen 14 dagen na de datum van de factuur te zijn betaald.

Bij niet-betaling binnen 14 dagen na de factuurdatum kan de psychotherapeut de patiënt een betalingsherinnering sturen. Voor het verzenden van deze betalingsherinnering wordt een bedrag van 5 euro aan de patiënt in rekening gebracht.

Artikel 4
Voldoet de patiënt niet aan zijn/haar verplichtingen, dan is de behandelaar zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren.

Alle buitengerechtelijke incassokosten verband houdende met de invordering van de gedeclareerde bedragen komen ten laste van de patiënt. De buitengerechtelijke incasso­kosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van de hoofdsom met een minimum van € 25.

Artikel 5
Bij betalingsachterstand is de psychotherapeut gerechtigd verdere behandeling op te schorten totdat de patiënt aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Tevredenheidsonderzoek/klachtmeting

SPEL Gooi en Vechtstreek neemt deel aan de ROM-portal van Reflectum en van Embloom. Wij zullen u hiervoor een vragenlijst meegeven bij aanvang en afronding van de behandeling. Hiernaast maken wij op indicatie gebruik van de mogelijkheid om een vragenlijst via internet af te nemen.

Klachtenregeling

Als het niet lukt om de problemen samen met uw behandelaar op te lossen, kunt u vragen naar bemiddeling door een van de collega’s van de praktijk. Dit zal in veel gevallen de snelste en prettigste manier zijn om e.e.a. op te lossen. Het staat u hiernaast natuurlijk vrij om (direct) contact op te nemen met de LVVP (zie folder).

Cliëntenfolder LVVP

Via deze link kunt u de cliëntenfolder bekijken/downloaden welke wij alle cliënten meegeven tijdens de intake.
Press here for the brochure in English.